Regulamin


 1. Operatorem rezerwacji w Apartamentach Biatlonowych jest firma Apartamenty Biatlonowe Małgorzata Poziomek-Tobota, mieszcząca się w Warszawie, przy ulicy Juliusza Fucika 37.
 2. Wszystkie Apartamenty wynajmowane są na doby. Doba w apartamentach zaczyna się o godz. 16:00 pierwszego dnia pobytu, a kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.
 3. Odbiór kluczy we wszystkich apartamentach odbywa się na miejscu pod adresem zarezerwowanego lokalu ze schowka chronionego kodem.
 4. Najpóźniej na 7 dni do przyjazdu należy uregulować cały pobyt - nieopłacony pobyt po tym terminie może zostać automatycznie anulowany.
 5. W dniu przyjazdu zostanie wysłany Państwu kod do skrytki, w którym znajdują się klucze.
 6. Klucze należy oddać zarządcy apartamentu lub zamknąć w skrytce na klucze przed wyjazdem.
 7. Rezerwacji dokonuje się za pomocą formularza rezerwacyjnego umieszczonego na stronie www.apartamentybiatlonowe.pl. Wysokość zadatku zależna jest od terminu przyjazdu i przedstawiona jest podczas składania rezerwacji, z reguły jest to 30% wartości rezerwacji. Zadatek, zależnie od wybranej podczas rezerwacji formy płatności, może być wpłacony przy użyciu karty kredytowej/debetowej, przelewu on-line lub na podane w e-mailu
  konto bankowe nr 29 1090 1043 0000 0001 4834 9316
 8. Brak dokonania wpłaty zadatku w terminie 48 godzin oraz brak kontaktu z Klientem będzie skutkować automatycznym anulowaniem rezerwacji. Klient zostanie o anulacji powiadomiony przez email.
 9. Zadatek nie podlega zwrotowi, jeśli klient anuluje rezerwację na 2 tygodnie lub mniej przed terminem przyjazdu.
 10. E-mail potwierdzający rezerwację otrzymany bezpośrednio z programu rezerwacyjnego obsługiwanego przez hotres.pl przedstawia koszty pobytu, łącznie z kwotą podatku VAT. Podane ceny są cenami brutto. W usługach noclegowych obowiązuje 8% podatku VAT.
 11. W Kościelisku pobierana jest opłata uzdrowiskowa/klimatyczna, która jest wliczona w cenę rezerwacji..
 12. Parking przy apartamentach jest bezpłatny.
 13. We wszystkich apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych używek oraz przebywania wraz ze zwierzętami domowymi bez wcześniejszego uzgodnienia, W przypadku złamania zakazu goście zobowiązują się do pokrycia kosztów ozonowania i czyszczenia apartamentu w wysokości 1000 zł.
 14. Apartament może być wynajęty dla maksymalnej liczby osób przedstawionej w prezentacji apartamentu na stronie internetowej.
 15. Liczba osób przebywających w apartamencie nie może przekraczać deklarowanej przy dokonywaniu rezerwacji. Goście są proszeni o zgłoszenie zarządcy w dniu przyjazdu ewentualnych zmian w deklarowanej liczbie osób. W przypadku niepoinformowania zarządcy o zmianie liczby osób wynajmujący zostanie obciążony karą umowną 500 zł.
 16. Zastrzeżenia związane z poziomem czystości Lokalu należy zgłaszać natychmiast po wejściu do apartamentu.
 17. Na Gościach spoczywa obowiązek dbania o powierzony Lokal i utrzymywania Lokalu w stanie niepogorszonym. Wszystkie zniszczenia, zabrudzenia i uszkodzenia, wynikłe z niewłaściwego użytkowania będą obciążały Gościa.
 18. Gość zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania zarządzającego Apartamentami Biatlonowymi o ewentualnych szkodach i brakach zastanych w Lokalu oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie lub osoby trzecie w czasie okresu wynajmu Lokalu. Gość zobowiązany jest do usunięcia lub naprawienia wszelkich szkód związanych z użytkowaniem Lokalu. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakie wyrządzi lub wyrządzą osoby korzystające podczas okresu obowiązywania umowy w obiekcie, w którym znajduje się Lokal. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania zarządzającego Apartamentami Biatlonowymi o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić go lub jakąkolwiek inną osobę na szkodę oraz o jakichkolwiek szkodach wyrządzonych w budynku, w którym znajduje się Lokal.
 19. Apartamenty Biatlonowe zastrzega sobie prawo do obciążenia karty kredytowe/debetowej podanej przez Gościa podczas składania rezerwacji. W przypadku braku danych karty Gość jest zobowiązany zapłacić fakturę wystawioną przez Apartamenty Biatlonowe za pokrycie szkód. Wysokość szkody jest określona na podstawie wyceny lub faktur przedstawionej Gościowi.
 20. Po wyjeździe Gościa z Lokalu, Apartamenty Biatlonowe ma 48 h na zgłoszenie Gościowi ewentualnie powstałych po nim szkód. Zgłoszenie to może mieć formę SMS, telefoniczną lub mailową.
 21. Klucze do apartamentu prosimy przechowywać z należyta starannością, w przypadku ich utraty, Gość zostanie obciążony kosztami wymiany wkładki zamka.
 22. Sprzęt sportowy typu: narty, sanki, rowery należy przechowywać w wyznaczonym w tym celu miejscu (przedsionek w górnych apartamentach, gumowa kuweta w dolnych).
 23. Dla podniesienia komfortu i bezpieczeństwa wypoczywających gości, prosimy o zachowanie ciszy nocnej, która obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 6:00 rano.
 24. Zarządca może odmówić wydania kluczy do lokalu, jeśli Gość nie posiada dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, znajduje się pod wypływem alkoholu lub środków odurzających, zachowuje się agresywnie.
 25. Zarządzający Apartamentami Biatlonowymi nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zaginięcie rzeczy pozostawionych w lokalu, które stanowią własność Gości.
 26. Gość zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie zastanym.
 27. Termin pobytu w danym obiekcie można przedłużyć w przypadku gdy apartament jest wolny. W przypadku przedłużenia pobytu, Gość zobowiązany jest zgłosić fakt ten do zarządzającego Apartamentami Biatlonowymi.
 28. Korzystając z naszych usług / dokonując rezerwacji na stronie www.apartamentybiatlonowe.pl lub telefonicznie Goście akceptują niniejszy regulamin.

Rozwiązanie umowy


 1. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy bądź zaoferowania lokalu innego niż zarezerwowany Lokal w przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych (siła wyższa) korzystanie z zarezerwowanego Lokalu nie jest możliwe. Jeśli zamienny lokal nie odpowiada oczekiwaniom Gościa, ma on prawo do odstąpienia od umowy najmu, wpłacony zadatek zostanie zwrócony.
 2. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Apartamenty Biatlonowe rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi Lokalu zastępczego podobnego do Lokalu pierwotnie zarezerwowanego w tym samym lub innym obiekcie.
 3. Apartamenty Biatlonowe ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od Apartamenty Biatlonowe lub właściciela Lokalu, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Gościa podlegają natychmiastowemu zwrotowi z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

Reklamacje


 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych uslug.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje zarządzający apartamentami Małgorzata Poziomek-Tobota. Prosimy o składanie droga mailowa rezerwacje@apartamentybiatlonowe.pl
 3. Reklamacja powinna być złożona pisemnie niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w najszybszym możliwym terminie maksymalnie 7 dni.